نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 1.234 میلیون 0.77
شاخص كل (هم وزن) 433,336.83 0.26
ارزش بازار 49273.466 هزار میلیارد
تعداد معاملات 141,954
ارزش معاملات 15208.373 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 17,880.83 0.39
ارزش بازار اول و دوم 12153.889 هزار میلیارد
تعداد معاملات 55,284
ارزش معاملات 105478.134 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
نماد قیمت پایانی درصد تغییر

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 9 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 9 بهمن چگونه ارزیابی می‌شود؟

65